Simrad ITI

Simrad ITI

Full kontroll over trålen og fangstsituasjonen

Normalpresentasjonen på Simrad ITI gir deg med et blikk total oversikt over trålen og fangstsituasjonen.

Presentasjonen er delt i i tre felt:

  • Det Horisontale feltet viser avstand og peiling til trålen, spredning mellom dørene eller trålvingene, samt fangstmengde.
  • Det Vertikale feltet viser dybden på trålen, sjøtemperatur, fangstmengde, bunnkontur med data fra ekkoloddet, samt tidsdifferanse mellom fartøyet og trålen.
  • Det Aktre feltet viser høyden på trålen, trålens avstand fra bunnen, og avvik fra fartøyets kurslinje.

l tillegg vil ekkoloddets dekningsområde ved den aktuelle tråldybden vises.

SIMRAD ITI

Normalpresentasjonen på Simrad ITI

 
Copyright ©2018 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback