Produktgruppe

Produkter

¹Dette produktet er beskrevet på våre engelske websider.

Verktøy

 

Sensorer for fangstkontroll

Simrad PI

Konfigurering

Alle PI og PS sensorer kan konfigureres slik at de passer til ditt bruk. De viktigste innstillingene er kommunikasjonskanal og data oppdateringshastighet. For å endre disse parametrene må du bruke PI Configurator programmet.


Hvordan virker det?


Med en gang du senker en PI (eller PS) sensor ned i vann vil vanndetektoren automatisk skru på sensorens elektronikk. Kretsene inne i sensoren vil da starte målingene av f.eks. dybde eller temperatur. Når informasjonen er hentet inn vil sensoren sende denne til hydrofonen som er plassert under fartøyet ditt. Informasjonen blir sendt ved hjelp av en kodet akustisk link. De to viktigste innstillingene for denne kommunikasjonen er hvor ofte sensoren skal rapportere tilbake, og på hvilken kanal den skal gjøre det.

  • Hvor ofte blir gjerne omtalt som data oppdateringshastighet. Denne innstillingen forteller sensoren hvor mange sekunder eller minutter den skal vente mellom hver rapportering.
  • Hvilken kanal blir gjerne omtalt som kommunikasjonskanal. Dette er akkurat som på en TV hvor du har seperate knapper for å velge mellom TV-stasjoner som sender på forskjellige frekvenser.

Alle sensorer som blir levert er på forhånd satt opp med fabrikkens innstillinger av data oppdateringshastighet og kommunikasjonskanal.


Endre en kommunikasjonskanal


Det kan melde seg et behov for å endre en kommunikasjonskanal, og det kan være flere grunner til dette.

  • Du har flere sensorer enn en av en gitt sensortype. Hvis du for eksempel har tre dybdesensorer MÅ de kommunisere på tre forskjellige kanaler.
  • Andre fartøyer i umiddelbar nærhet bruker også et PI fangskontrollsystem, og de har sensor(er) satt opp med samme kommunikasjonskanal(er) som du bruker. Dette vil medføre interferense, og dere risikerer å “lese av” hverandres sensorer.
  • Hvis de sensorene du bruker er satt opp med kommunikasjonskanaler svært nær hverandre (for eksempel 4, 5 og 6) vil dette begrense fartøyets hastighet. Årsaken til dette er “doppler effekten”. Hvis hastigheten er for høy vil dopplereffekten endre frekvensene så mye at de går over i hverandre, og dette vil forårsake interferens. Hvis dette er i ferd med å skje vil PI mottakeren gi deg en advarsel. Du må da enten velge kommunikasjonskanaler som ligger lengere fra hverandre, eller endre maksimum kastefart.
  • Hvis du jobber helt ute i maksimal rekkevidde for en sensor vil du kunne øke rekkevidden på denne hvis du velger en lavere kommunikasjonskanal. Dette er fordi lavere kommunikasjonskanaler bruker lavere frekvenser.

Hver sensor som blir levert fra Simrad er satt opp med en standard kommunikasjonskanal. I noen tilfelle vil du finne ut at den forhåndsvalgte kanalen ikke passer i ditt oppsett, for eksempel hvis du bruker like sensorer. Kommunikasjonskanalen kan da endres. Dette er en avgjørelse du må ta basert på hvor mange sensorer du bruker, og hvor mange av disse som er av identisk type.


Endre oppdateringshastighet


Det kan tenkes at du har behov for å endre en sensors oppdateringshastighet, dvs hvor ofte den sender informasjon tilbake til PI systemet. En høy oppdateringshastighet gir deg informasjon ofte, men sensoren bruker mere strøm fra batteriet. Hvis det er ønskelig at batteriene skal vare lengst mulig må du derfor vurdere å sette ned oppdateringshastigheten.

  • En lav oppdateringshastighet vil gi deg informasjon sjeldnere, men batteriet varer lengst.
  • En høy oppdateringshastighet gir deg informasjon ofte, men batteriet blir raskere oppbrukt.

Alle sensorer blir levert fra Kongsberg Maritime med en forhåndsinnstilt oppdateringshastighet. I noen tilfelle vil du sikkert finne ut at denne hastigheten ikke passer til ditt bruk. Det er en avgjørelse du må ta basert på de lokale forholdene.

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback