Simrad PX MultiSensor  Fangstkontrollsensor

Geometrimålinger

Brukt på bunntrål, pelagisk trål og partrål vil et sensorsystem for geometrimålinger:

  • Måle om trålen er skjev
  • Gi deg mulighet til å korrigere trålens geometri ved å justere en av trålwirene

Brukt på en snurrevad vil sensorsystemet:

  • Oppdage små endringer i avstandene fra midten av overtelna til hver av de to vingene på nota.
  • Oppdage forskjeller i lengden på tauene når nota er lukket (avstanden mellom vingene skal da være tilnærmet null).

Hvorfor er det slik?

For å sikre maksimal fangsteffektivitet må trålen og trålwirene være riktig justert. Dette er avgjørende for å oppnå en symmetrisk trål med minimum vridning eller skjevhet. Dette er like viktig for snurrevad.

Enhver forstyrrelse som påvirker trålens eller snurrevadens bevegelser har negativ effekt på fangstevnen. Dette er spesielt viktig for bunntrål. En usymmetrisk bunntrål vil kunne miste kontakten men bunnen, og da forsvinner fisken under trålen eller ut sidepanelene. På pelagisk trål og snurrevad vil uønskede bevegelser gjøre redskapen ustabil, og dette kan også gjøre at fangsten blir mindre.

Optimal geometri er derfor viktig for å oppnå maksimal fangsteffektivitet.

Hvorfor blir trålen eller snurrevaden skjev?

Det er flere årsaker til at redskapen kan vri seg eller bli skjev. Noen årsaker er:

  • Feilaktig rigging av trålen, wirene eller tråldørene
  • Dårlig tilpasset lengde på trålwirene
  • Sidestrøm
  • Redskapen slepes over bratte eller sideveis helninger på bunnen

Hvis riggingen av redskapen i utgangspunktet er korrekt kan du enkelt kompensere for ubalanse ved å justere lengden på styrbord eller babord trålwire.

Grunnleggende fakta

Prinsippet for geometrimålingene er basert på det faktum at en korrekt balansert trål (eller snurrevad) har nøyaktig den samme avstanden fra midten av fangståpningen til hver av de to tråldørene. Avstandene må være like uavhengig av bunnforhold, værforhold, bølgehøyde eller strømmer i vannet.

Eksempel

På den venstre trålen ser du at avstandene “A” på babord side er lengere enn avstanden “B” på styrbord side. Trålen er ikke i balanse.

På høyre side ser du at avstandene er identiske, og trålen er i balanse. Dette gir deg maksimal fangseffektivitet.

Ved kun å måle avstanden mellom dørene ("C") vil du ikke kunne oppdage hvis trålen blir skjev.

Simrad

 
Copyright ©2019 Kongsberg Maritime AS - All rights reserved. Terms of use | Contact information | Website feedback